Regulamin konkursów Facebook

Regulamin Konkursu „Opinie o produktach” zwany dalej „Regulaminem”.

§ 1. [Organizator]

1. Organizatorem Konkursu jest FS Trade S.C. z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 87a/59, 01-307 Warszawa, NIP 5223109819 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane do właściciela lub administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

3. Przekazującym Nagrodę jest Abramis Sp. z o.o. właściciel marki Mikado

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.)

§2. [Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu  20 grudnia 2020 r. o godz.: 18.00 i zakończy się w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 23.59 („Okres Trwania Konkursu”).

2. Odpowiedzi Konkursowe należy nadsyłać w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. o godz. 23.59.

§3. [Komisja konkursowa]

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4. [Warunki udziału w Konkursie]

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności niedopuszczalne jest tworzenie kont osobistych na portalu Facebook® z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w ich imieniu.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu i w sposób prawidłowy i zgodny z Regulaminem dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie i dokonała czynności określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu („Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

6. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która zgłosi swój udział w Konkursie, zapozna się z postanowieniami Regulaminu oraz zaakceptuje jego treść. Zgłoszenie przez osobę Odpowiedzi Konkursowej, w sposób opisany w § 5 Regulaminu uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem że zapoznała się ona z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w całości, a także złożyła oświadczenia w nim zawarte. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również, przystępując do udziału w Konkursie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.

§ 5. [Zasady i Przebieg Konkursu]

1.Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna:

a) pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.;
c) która zgłosi swój udział w Konkursie, zapozna się z postanowieniami Regulaminu oraz zaakceptuje jego treść. Udzielenie przez osobę odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, w sposób opisany w pkt. 6 Regulaminu uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznała się ona z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w całości.

2. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu oraz pozbawienia ewentualnego prawa do Nagrody osoby, która nie spełniała warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie w momencie przystąpienia do Konkursu lub przestała je spełniać w Okresie Trwania Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem, że Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie ponoszą wszelkie ewentualne koszty transferu danych związane z aktywnością w Konkursie , zgodnie z obowiązującą ich umową zawartą z dostawcą usług tego typu.

6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, wyrażające wolę przystąpienia do Konkursu zobowiązane są przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania się i postępowania zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu. Dodanie zgłoszenia konkursowego, zwanego dalej Komentarzem, w odpowiedzi na posta umieszczonego przez Organizatora, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dodająca Komentarz zapoznała się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje go w całości.

7. Uczestnik może także wyrazić dodatkową, dobrowolną i odrębną zgodę poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na fanpage’u Fishing Store na przesyłanie przez Zleceniodawcę informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dla celów marketingu bezpośredniego, o treści „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez FS TRADE S.C.”. Wyrażenie zgody w przedmiotowym zakresie nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6. Przebieg Konkursu

1.Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/FishingStorepl/. Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie pod postem konkursowym zdjęcia adekwatnego do wytycznych posta konkursowego tj. zdjęcia ryby złowionej na zestaw UL

2. Zdjęcie konkursowe musi być zgodne z wytycznymi organizatora. Zdjęcie nie może zawierać ryb, których stan wskazuje na fakt iż zostały one zabite. 

3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie jednocześnie oświadcza, że zgłoszona przez niego Odpowiedź Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich. Praca Konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw do znaków towarowych, w szczególności nie może stanowić opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawierać znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną. Odpowiedzi Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub regulaminem Facebook.com i/lub przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Konkursu, poprzez ich usunięcie spod wpisu konkursowego marki.

4. Nagrodę otrzymują Uczestnicy, który spełnili warunki Regulaminu.

5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona pod postem konkursowym na fanpage’u https://www.facebook.com/FishingStorepl/ w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu oraz przekazana w formie posta na fanpage organizatora. Przez dni robocze należy rozumieć w Regulaminie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania komentarzy i Odpowiedzi Konkursowych:

a) niezgodnych z regulaminem Facebook i funkcjonalnościami tego serwisu,
b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
c) uniemożliwiających dokonanie oceny przez Komisję,
d) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralne lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. [Nagrody]

1. W Konkursie przewidziano nagrodę 

1. Zwycięzca otrzyma wędkę Mikado Boxlite Light Spin 198cm, 1-7g 

2. Do Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu Nagrody wygranej w Konkursie.

3. Fundator nagrody, tj. Shimano Polska Sp. z o.o. jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.

4. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej przesłać w wiadomości e-mail na adres info@fishingstore.pl dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatkowych przez Zleceniodawcę, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać adres na który ma zostać wysłana Nagroda oraz numer telefonu kontaktowego.

5. Niedochowanie przez Zwycięzcę terminu określonego w ust. 5 powyżej lub podanie nieprawidłowych danych tam określonych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące brak możliwości doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do jej odbioru przez Zwycięzcę, oraz pozostawieniem Nagrody do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

6. Zwycięzca otrzyma nagrodę wysyłką na koszt organizatora. 

7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody - rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Narody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

8. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w chwili wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości, przez co należy rozumieć dowód osobisty, paszport lub książeczkę wojskową.

9. Wygląd poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład Nagrody może się różnić od prezentowanego na zdjęciach w szczególności co do koloru i grafiki uwidocznionej na poszczególnych przedmiotach, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę. Organizator zastrzega, że informacje o poszczególnych przedmiotach wchodzących w zakres Nagrody (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie Konkursu lub innych wszelkich materiałach opublikowanych przez Organizatora lub Zleceniodawcę wskazują wyłącznie na rodzaj przedmiotów wchodzących w skład Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności:

a) w przypadku niepodania wymaganych danych bądź podania nieprawidłowych danych,
b) zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany,
c) braku możliwości uzyskania kontaktu z Uczestnikiem.

§ 8. [Prawa i obowiązki Organizatora]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do zgłaszania lub występowania w imieniu różnych Uczestników;

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, w tym drogą poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego. Podczas kontaktu z Uczestnikiem Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 9. [Prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi Konkursowych]

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Odpowiedzi Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. z dnia 9 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191.), oraz że przysługują mu wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi Konkursowej i Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Odpowiedzi Konkursowa nie zawiera treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub treści niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych osób trzecich.

3. Zleceniodawca, w zamian za prawo Uczestnika do uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonej przez Uczestnika w ramach Konkursu Odpowiedzi Konkursowej będącej utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie rozpowszechniania tych Prac Konkursowych za pośrednictwem Internetu bez ograniczeń w miejscu i w czasie.

4. Zleceniodawca, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a, b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, przez Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczanie i produkcji towarów,
d) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze – dokonywanie tych zmian lub modyfikacji w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
e) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
f) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej,
g) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej.
h) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak: ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

5. Zwycięzca upoważnia Zleceniodawcę i podmioty przez niego wskazane do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi Konkursowej, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej, w tym do dokonywania modyfikacji Odpowiedzi Konkursowej, łączenia jej z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Zwycięzca zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzona Odpowiedź Konkursowa zostanie wykorzystana oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora i podmioty przez niego wskazane. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.

7. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 10. [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu (w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, faktu wyrażenia zgód wskazanych Regulaminem i ich treści, adresu korespondencyjnego, wizerunku), a także danych osobowych określonych Regulaminem potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody (w szczególności daty i godziny dotarcia zgłoszenia Odpowiedzi Konkursowej do serwera, adresu IP urządzenia, z którego korzysta Uczestnik w celu przypisania zgód do Uczestnika, faktu potwierdzenia zgłoszenia Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika oraz weryfikacji liczby dokonanych Odpowiedzi Konkursowych) jest Organizator tj. FS Trade S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionów Chłopskich 87a/59.

2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także dane osobowe wskazane w ust. 1 powyżej. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej przez nich zgody i wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania.

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

4. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, realizacji postanowień Regulaminu. Ponadto, dane osobowe Zwycięzcy są przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

5. W przypadku Zwycięzcy dane przetwarzane są przez Organizatora w celu weryfikacji prawa Zwycięzcy do Nagrody, wydania Nagrody zgodnie z Regulaminem oraz ogłoszenia listy Zwycięzców . Dane Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane (i udostępniane) na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez Uczestnika.

6. Dane osobowe Uczestników mogą być powierzone Fundatorowi i przetwarzane w uzasadnionym interesie Fundatora polegającym na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami Uczestników.

7. Uczestnik może się zwrócić do Organizatora , w sposób określony w ustępie 12 poniżej aby uzyskać więcej informacji odnośnie powodów dla których Organizator uznał, że zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora.

8. Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych Fundatorowi w celach niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu.

9. Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia Konkursu na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników.

10. Dane zebrane w Konkursie odnośnie Zwycięzców którym Organizator wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora i Zleceniodawcę przez okres 5 lat od końca roku w którym zakończył się Konkurs, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego. Dane podmiotów składających reklamację w Konkursie będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

12. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych lub skorzystania z praw o których mowa w niniejszym paragrafie, Uczestnik lub Zwycięzca powinien zwrócić się z zapytaniem do ich administratora, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Korespondencję należy kierować pod adres FS Trade S.C. Batalionów Chłopskich 87a/59, 01-307 Warszawa.

13. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także do przeniesienia danych.

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

16. Organizator udostępni dane osobowe Uczestników kurierowi i Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym w celu dostarczenia Nagrody.

17. Dane osobowe osób wnoszących reklamacje Organizator udostępni kurierowi i Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do przesłania odpowiedzi na reklamację. 18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom przysługuje skarga do organu nadzorczego jeżeli sądzą, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy dotyczące danych osobowych.

§ 11. [Reklamacje]

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Okresie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs – zgadnij ile!” na adres Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 12. [Postanowienia końcowe]

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Odpowiedziami Konkursowymi , Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

2. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora i Zleceniodawcy. 4.Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://www.fishingstore.pl

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem strony marki.

7. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, jednakże pod warunkiem, iż zmiana nie będzie prowadzić do zmiany sytuacji prawnej na niekorzyść Uczestników lub naruszenia nabytych praw Uczestnika.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel